Konkurs „Przepis na Złoto”

Złota łyżka to nie zwykła książka, ale raczej zasobna księga, w której na 700 stronach znajdziecie 1000 najlepszych przepisów kuchni włoskiej.
Konkurs „Przepis na Złoto”

A do wygrania...

Złota łyżka to nie zwykła książka, ale raczej zasobna księga, w której na 700 stronach znajdziecie 1000 najlepszych przepisów kuchni włoskiej. Giovanni Ballarini zawartą w niej wiedzę przedstawia jednak w bardzo przystępny sposób, dlatego też stanie się idealną pozycją dla osoby, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z włoską kuchnią. Tak więc przygotujcie swoje podniebienia na zaskakujące włoskie smaki, poczynając od testowania esencjonalnych sosów, a kończąc na gianduiotto, czyli wspaniałej masie czekoladowej z orzechami. Ponadto autor pomaga nam nabyć (a może udoskonalić!) umiejętności rozróżniania w kuchni serów i wędlin włoskich, a także odpowiedniego przygotowania owoców morza. Niespodzianką jest lista przepisów dla osób będących na diecie wegańskiej, bez laktozy czy glutenu. Jednym zdaniem – po prostu warto mieć takie kompendium włoskiej wiedzy na półce!

Ale co jeszcze? Mało, mało!


Dodatkowo zwycięzcy konkursu otrzymają notatnik na przepisy, który zawiera sprawdzone porady przekazywane z pokolenia na pokolenie. Znajdziesz w nim m.in. wskazówki, jak przygotować proszek czyszczący własnej receptury czy zaoszczędzić wiele wysiłku podczas tak uciążliwych zajęć, jak chociażby mycie piekarnika!


Udział i zasady konkursu


Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać kilka słów o swoim ulubionym przepisie znajdującym się na blogu Wino i Kuchnia. Odpowiedzi (wraz z linkiem) należy umieścić w komentarzu do konkursowego postu na Facebooku, oznaczając go hasztagiem #winoikuchnia.


Czas trwania konkursu:


Konkurs rozpocznie się 30 maja o godzinie 11.00, a na Wasze odpowiedzi będziemy czekać do 12 czerwca (2019 roku!) do godziny 23.59.

Regulamin Konkursu „Przepis na złoto”


I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkursu „Przepis na złoto” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest blog Wino i Kuchnia z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, NIP: 677-16-97-284 zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs zostanie ogłoszony 30.05.2019 r. i będzie trwał do 12.06.2019 r. do godz. 23.59.
3. Konkurs będzie ogłoszony na profilu Facebook pod adresem facebook.com/winoikuchniapl
4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.winoikuchnia.pl.

Czytaj więcej II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy być fanem profilu Wino i Kuchnia na Facebooku, „polubić” konkursowy post oznaczony hasztagiem #winoikuchnia, udostępnić wspomniany post na swoim profilu, a następnie w komentarzu pod postem konkursowym na stronie facebook.com/winoikuchniapl umieścić link do wybranego przez siebie przepisu ze strony www.winoikuchnia.pl z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego wybrałam właśnie ten przepis”.
2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się najpóźniej do 14.06.2019 według poniższych zasad:
a. Uczestnicy Konkursu umieszczają link do wybranego przez siebie przepisu ze strony www.winoikuchnia.pl oraz odpowiedź na pytanie konkursowe „Dlaczego polecam ten przepis innym” w komentarzu pod postem oznaczonym hasztagiem #winoikuchnia.
b. 5 osób, które opublikują w ten sposób najlepszą zdaniem Komisji odpowiedź, zostanie nagrodzonych zestawami książek.
c. Przedstawiciel Komisji Konkursowej w dniu zakończenia konkursu, tj. 12.06.2019 r., skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą Facebooka w konkursowym poście w celu powiadomienia o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez uczestnika danych umożliwiających identyfikację zwycięzcy.
d. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko oraz adres umożliwiający doręczenie nagrody będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu na potrzeby wysyłki nagrody zwycięzcy. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
e. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami w ciągu 48 godzin od wysłania wiadomości lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, nagroda nie zostanie przyznana.
5. W skład każdego zestawu wchodzą 2 książki: Giovanni Ballarini, Złota łyżka. 1000 najlepszych przepisów kuchni włoskiej, Kielce 2019 (1 egz.) oraz „Moje przepisy” (b.d.) (1 egz.). Obie książki wydane są przez Wydawnictwo „Jedność”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

IV. ODBIÓR i WYSYŁKA NAGRODY

1. Nagrody zostaną wysłane pocztą (przesyłka polecona) pod adres zamieszkania wskazany przez laureata za pomocą wiadomości prywatnej Facebook najpóźniej w terminie 8 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. Za zgodą Organizatora nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.
2. Przy odbiorze przesyłki prosimy o rozpakowanie jej w obecności kuriera lub listonosza i sprawdzenie, czy nie jest uszkodzona. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki – jedynie otwarcie jej w obecności osoby dostarczającej upoważnia do złożenia reklamacji. Reklamacja składana jest wówczas do Poczty Polskiej.
3. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

V. KOMISJA KONKURSOWA

1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana została Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: winoikuchnia@domwina.pl lub na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: iod@domwina.pl.
4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: iod@domwina.pl.
5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
6. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika. 7. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy. Decyduje data ze stempla pocztowego. W przypadku nieodebrania przesyłki z Nagrodą przez Zwycięzcę, następuje zwrot przesyłki z poczty do Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysłania Nagrody. 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w konkursie.
4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: winoikuchnia@domwina.pl, w terminie 14 dni, od dnia 12.06.2019 r.
5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
b. Niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c. Świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
4. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
6. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.

Top przepisy
  • Szaszłyki wieprzowe po bułgarskuSzaszłyki podane z grillowanymi warzywami i świeżą sałatką czyli pomysł na szybki, grillowany, mięsny przysmak
  • Ciasteczka z parmezanemSzukasz kulinarnych pomysłów na karnawałowe party? Parmezanowe ciasteczka w towarzystwie win Bacaro Syrah lub Castra Rubra doskonale sprawdzą się na twoim stole!
  • Sałatka brokułowaSałatka na bazie różyczek brokułu idealnie sprawdza się w upalne dni. Jest sycąca, smaczna, a jej przygotowanie zajmuje zaledwie kilkanaście minut.
Nasze ulubione
  • Grillowana karkówka z chutneyem pomarańczowymPora rozpocząć sezon grillowy. Przed nami długi weekend majowy i relaks wśród zieleni i pobudzającego kubki smakowe aromatu palonego drewna.
  • Sernik z konfiturą wiśniowąPo raz pierwszy przygotowywałam sernik z ricotty i mascarpone i muszę przyznać, że ma niebiańsko lekką konsystencję, a aromat skórki cytrynowej dodaje mu wyrazistego, rześkiego posmaku.
  • Roladki z grillowanej cukinii z bryndzą i miętąBryndza ma ostry charakter – żadne tam maślane nuty czy inne śmietankowe "krema". Jego nazwa, jak zresztą większość używanych w polskich górach terminów związanych z hodowlą owiec, pochodzi w języka karpackich górali – Wołochów.
Reklama
Zamów dania i wino i bierz udział w Nocy Wina w Twoim domu
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel